Beleidsplan van De Gereformeerde Kerk (hersteld) te Lansingerland
De Gereformeerde Kerk (hersteld) te Lansingerland (hierna te noemen “de kerk”) is een kerkelijke instelling, die als doel heeft het beleggen van erediensten, het bevorderen van de bestudering van Gods Woord en de gemeenschap van de kerk.

De kerk is ontstaan uit samenkomsten die werden gehouden door een aantal bezwaarden en verontruste personen uit de regio, die zich hadden vrijgemaakt van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. De eerste samenkomst van de kerk was op zondag 7 september 2003, kort na de oprichtingsvergadering
van donderdag 3 september 2003. Op zondag 23 november 2003 werd de kerk geïnstitueerd door het instellen van de ambten.

De preses en de scriba zijn bevoegd de kerk in rechte te vertegenwoordigen. De kerkenraad is als geheel verantwoordelijk voor het gevoerde c.q. te voeren beleid.
Voor de financiële zaken wijst zij een penningmeester aan, die de boeken bijhoudt en jaarlijks verslag doet van de financiële gang van zaken, die aan de kerkelijke gemeente worden gepresenteerd in een jaarlijks ten behoeve hiervan te houden gemeentevergadering.

Geen van de leden van de kerkenraad noch de penningmeester kan over het vermogen van de kerk beschikken. De activiteiten van de kerk zijn zonder winstoogmerk en dienen het maatschappelijk belang. De leden van de kerkenraad en de penningmeester voeren hun werkzaamheden uit zonder beloning. Wel kunnen zij voor de ten behoeve hiervan gemaakte kosten een vergoeding vragen. De werkzaamheden die worden verricht zijn afgeleid van het doel dat de kerk heeft. Voor de benodigde gelden voor de kerk wordt een beroep gedaan op de gemeenteleden. Zij betalen hiervoor de zogenaamde VVB (vaste vrijwillige bijdrage) en tevens wordt in de erediensten door middel van het houden van collectes geld ingezameld met een bestemming (bijv. diaconie, opleiding tot de dienst des Woords of de kerk).

Het vermogen dat wordt opgebouwd dient ter dekking van de kosten van een toekomstig predikant of kan worden aangewend bij de aanschaf van een locatie ten behoeve van het doel van de kerk. Bij de opheffing van de kerk wordt een batig saldo besteed aan een doel waarmee het algemeen belang
is gediend.

ANBI – RSIN 819047661 –