Wie is DGK Lansingerland?
Wij zijn De Gereformeerde Kerk (hersteld) te Lansingerland. We behoren tot de kerken die door vrijmaking (vanaf 2003) voortgekomen zijn uit de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKv).

Waarom was deze nieuwe vrijmaking nodig?
Deze nieuwe vrijmaking was noodzakelijk vanwege een jarenlang proces van afval in het kerkelijk leven. Deze verlating van Gods Woord verdiepte zich steeds meer en breidde uit. Dit kwam tot uiting in een reeks synodebesluiten van de GKV die in strijd waren met Gods Woord en de belijdenis van de kerk. Dit betrof onder meer:

 • Openstellen van de ambten voor vrouwen, inclusief het ambt van predikant;
 • krachteloos maken van de norm van Gods geboden, met name het 4e en 7e gebod;
 • het loslaten van de belijdenis, onder meer op het punt van de kerk, ten gunste van de onschriftuurlijke eenheidsdrang met andere kerken;
 • het aanvaarden van Schriftkritiek in de theologische opleiding van Kampen, bijv. inzake Genesis 1-3;
 • verschraling en vervlakking van de prediking;
 • wildgroei van liturgische vernieuwingen, waarbij de nadruk ging liggen op het religieuze gevoel en de creativiteit van de mens;
 • het verwaarlozen van de kerkelijke tucht.

Wat is onze geschiedenis?
Vanaf het najaar van 2003 vonden er vrijmakingen plaats en vanwege principiële moeiten met de koers van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) maakten gemeenteleden zich vrij. De Gereformeerde Kerk te Lansingerland is gestart als De Gereformeerde Kerk te Berkel en Rodenrijs / Bergschenhoek. Deze naam was vanwege het feit dat deze plaatsen de eerste vrijmakingen plaatsvonden (in Berkel en Rodenrijs op 4 september en in Bergschenhoek op 27 september 2003). De leden uit beide gemeenten samen vormden één gemeente. De ambtelijke instituering (door de verkiezing en bevestiging van drie ouderlingen en twee diakenen) vond plaats op 23 november 2003.
Tijdens en na deze periode vond er toestroom plaats van gemeenteleden die zich vrijmaakten in omliggende, maar ook in verder weg gelegen plaatsen zoals Amstelveen en Hoofddorp. Daardoor werd de gemeente steeds meer een streekgemeente. Medio 2020 telt de gemeente een zo’n 250 leden.

Kerkenraad en kerkgebouw
De kerkenraad bestaat uit dominee C. Koster (sinds september 2013 is hij hier gemeentepredikant), vijf ouderlingen en drie diakenen. Ds. Koster was vanaf het begin ook predikant van de wijkgemeente Amersfoort. Vanaf juli 2018 is DGK Amersfoort een zelfstandige gemeente geworden die vacant is, ds. Koster is consulent.
De eerste tijd werden de kerkdiensten gehouden in de Multi Functionele Ruimte aan de Anthuriumsingel in Berkel en Rodenrijs. Toen deze ruimte al snel te klein werd, kon na enige omzwervingen bij diverse panden in Bleiswijk jarenlang gebruik worden gemaakt van de sporthal ‘De Sterrenhal’ aan de Wilgenlaan in Berkel en Rodenrijs. Op zaterdagavond werd de sportzaal door enkele gemeenteleden klaargemaakt voor de kerkdiensten en na de tweede kerkdienst werd de zaal weer leeggeruimd.
De catechisaties, verenigingen en andere vergaderingen werden gehouden in gebouw ‘De Tupper’ aan de Kerkstraat 31 te Bleiswijk.
Vanaf maart 2016 kon voor de wekelijkse kerkdiensten gebruik worden gemaakt van het Auditorium, behorende bij de voormalige groenteveiling in Bleiswijk. Het klaarzetten en opruimen van de kerkzaal behoorde daarmee tot de verleden tijd.
Vanaf 2013 groeide binnen de gemeente het verlangen naar een eigen kerkgebouw als centraal adres voor de kerkdiensten, de catechisaties en het verenigingsleven. Ook zou dan vandaaruit georganiseerde evangelisatie opgestart kunnen worden.
Het bleek haalbaar om een eigen kerkgebouw te bekostigen. In 2015 kon vervolgens gestart worden met de nieuwbouw en sinds oktober 2016 zijn we, met diepe dankbaarheid aan de HEERE, Die dit alles mogelijk maakte, de gebruiker van het kerkgebouw aan de Rembrandtlaan 42 te Bleiswijk.

Waar staan wij voor als De Gereformeerde Kerk (hersteld) te Lansingerland?
Wij willen niet anders dan Gods Woord en de daarop gebaseerde drie formulieren van eenheid in alle onderdelen handhaven. Van deze vaste grondslag formuleren we hieronder hoe De Gereformeerde Kerken (hersteld) en haar leden door de huidige reformatie hieraan in het bijzonder gestalte willen geven en blijven geven:

 • Wij willen weer terug naar de eerbiedige gehoorzaamheid aan Gods onfeilbaar Woord en willen weer in woord en daad ons gebonden weten aan de Gereformeerde belijdenisgeschriften, de drie formulieren van eenheid. Ook willen we ons houden aan de Gereformeerde (Dordtse) kerkenorde.
 • Dat betekent dat we de zeggenschap van Gods Woord willen laten gelden voor heel ons leven, kerkelijk, maar ook persoonlijk, waarbij het leven één is. Het wil ook zeggen dat wij onverkort handhaven en hartelijk na willen leven al Gods geboden in een ontkerstende samenleving.
 • Wij willen daarbij ook handhaven de geloofsbelijdenis aangaande het gezag van Gods Woord tegen alle Schriftkritiek in en Gods Woord onverkort handhaven.
 • Wij willen blijven bij het belijden omtrent de Kerk en haar kenmerken overeenkomstig Schrift en belijdenis en willen alle dwaalleer weren die in strijd is met Gods Woord.
 • Wij willen leven in het verbond dat God met ons heeft gesloten, en dat wordt bekrachtigd door de bediening van de sacramenten.
 • Wij willen handhaven de kerkelijke tucht die evenals de prediking van de volkomen leer van de verlossing, een sleutel is tot het koninkrijk der hemelen.
 • Wij zien ons als Kerk geplaatst in de antithese met de wereld die los van God wil zijn, een antithese die door de Here zelf is gezet (Gen. 3:15). We zien ons daarbij als strijdende Kerk op weg naar de eeuwige heerlijkheid, ons in genade bereid door het overwinnend werk van onze Here Jezus Christus, dat is door zijn lijden, zijn opstanding en zijn verheerlijking.
 • Wij willen van harte katholiek zijn. Dit betekent ook dat wij eenheid zoeken met alle ware gelovigen die de Here Jezus Christus van harte liefhebben en in gehoorzaamheid aan Gods Woord Hem willen volgen, waar Hij ook gaat.
 • 4 september 2003
  Vrijmaking in Berkel en Rodenrijs

 • 27 september 2003
  Vrijmaking in Bergschenhoek

 • 23 november 2003
  Instituering

 • september 2013
  Ds. Koster bevestigd

 • medio 2015
  Aanvang nieuwbouw van het kerkgebouw

 • oktober 2016
  Ingebruikname kerkgebouw

 • 19 februari 2024
  Vertrek Ds. Koster naar DGK Lutten