Door ds. C. Koster

En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Mat. 28:18

Vanavond staan we stil bij Koninklijke daden en Koninklijke woorden van onze Heere in ons tekstvers. Opgestaan in volle glorie, spreekt Hij nog veertig dagen tot zijn discipelen. Eén van de ontmoetingen wordt ons beschreven hier in Mat. 28.

Er staat eerst hoe Jezus Koninklijk handelt. Hij kwam naar hen toe.

Hij was al bij hen. Ze zagen Hem al, zij aanbaden Hem. Maar sommigen twijfelden nog. Misschien dat ze zo onder de indruk waren van zijn verschijning, dat ze er van in de war raakten. Dat ze zich geen raad wisten.

Toch beantwoordt Jezus deze twijfel niet met harde woorden of verwijten. Nee, Hij komt naar hen toe, staat er. Hij treedt hen tegemoet. Als eens op de berg der verheerlijking, toen Mozes en Elia aan Jezus verschenen, Gods stem uit de hemel klonk. Petrus, Johannes en Jacobus waren zeer bevreesd. Maar, staat er dan, “Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei: sta op en wees niet bevreesd.” Zo treedt Jezus ook hier met koninklijk geduld en liefde hen tegemoet. Alsof Hij zegt: wees niet bevreesd, Ik ben de opgestane Heere.

En dan gaat Hij tot hen spreken. “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.”

Alle macht in de hemel! Als opgestane Heere ligt de weg naar de hemelse troon voor Hem open. Zo dadelijk bij de hemelvaart mag Hij intrede doen in de heerlijkheid van zijn Vader. Mag Hij daar de scepter ontvangen en plaats nemen op de hoogste plaats die er is. Gegeven alle macht in de hemel.

En niet alleen in de hemel bij God. Hij heeft ook alle macht over het rijk van de duivel. De satan, de tegenstander. Jezus heeft hem overwonnen bij zijn sterven aan het kruishout. De duivel werd onttroont, overwonnen door het verzoenende werk van de Heere. Zijn opstanding bewees de overmacht van Jezus.

De duivel is nog wel een brullende leeuw, een serieuze vijand voor ons. Maar toch heeft de satan uiteindelijk het nakijken. Want hier is Jezus! “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.”

Ik zal niet toestaan dat de poorten van het dodenrijk de gemeente zullen overweldigen. Ik zal niet toestaan dat één van de kleinen die bij Mij horen verleid zal worden. Ik zal niet toestaan dat schaap of lam uit Mijn kudde wordt geroofd. Niemand zal hen uit Mijn hand rukken.

“Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.” De duivel zal het de komst van Gods Koninkrijk wel tegenstaan. Maar het nooit kunnen tegenhouden. Hij zal het wil willen overwinnen. Maar Hij zal het nooit kunnen.

Ja, de macht van de duivel is groot. We zien het in de wereld. We merken het ook in ons eigen leven. Toch, broeders, zusters? Hoeveel er kapot en ontwricht is door duivels werk en satanische krachten. In de maatschappij, in huwelijken, gezinnen, in het leven van individuele mensen, jong en oud. En de duivel, de wereld en ons eigen vlees houden niet op ons aan te vallen om verkeerde wegen in te slaan. En toch, hier staat Koning Jezus. Niet aan de duivel is gegeven. Nee, Jezus zegt: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.” Kinderen van God zijn veilig onder mijn hoede en regering.

Maar, had Jezus dan niet al alle macht in hemel en op aarde? Jazeker. Hij was de mensenzoon van Dan. 7, die alle macht op aarde ontving. Hij is al aangekondigd in Mat. 1, het geboorteregister van Jezus. Dit is Jezus, de grote zoon van David, de almachtige Koning van het eeuwige Rijk. De komst van de wijzen uit oosten liet het zien. Zelfs de baan die sterren aan de hemel gaan is aangewezen door deze Koning. Hem zochten de wijzen uit het oosten, de Koning van de Joden

En als koning toonde Jezus tijdens zijn leven op aarde zijn Koninklijke macht. Hij sprak, en op zijn woord genas Hij. Op zijn Woord ging de storm liggen. Werden boze geesten Hem onderworpen.

Maar toch is het nu anders. Als Jezus nu zegt: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.” Dan zegt Hij dat als ópgestane Heere. Nu heeft Jezus het fundament van het heerlijk koninkrijk definitief gelegd. Nu is het werk voltooid. Het werk van lijden en sterven aan het kruishout. Wat Hij moest doen, heeft Hij volbracht. Nu Hij niet alleen beloofde en sprak als Middelaar, maar ook in zijn daden nu heeft laten zien de Middelaar te zijn, nú is het werk van verzoening klaar. Het werk om alles weer recht te zetten, alles weer heel te maken.

Kijk, de satan bood het Jezus al aan, in de woestijn, toen de satan Jezus verzocht. Hij liet Jezus al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid en zei tegen Jezus “Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt.”

Maar al kon satan Jezus wel van alles moois geven, zoals het leek. Alle macht in hemel en op aarde bezat de satan niet. En kon hij niet weggeven aan de Heere Jezus. Jezus bleef trouw, bleef staande in de verzoeking. Daar in de woestijn, bij de satan. En heel de weg die Jezus ging.

Ook toen Jezus op palmzondag Jeruzalem binnenreed op een ezel. Waar Hij bezongen werd als Koning: Hosanna, de Zoon van David. Maar Jezus wist, wat al die mensen niet wisten. Namelijk dat Hij juist als Koning rijdt naar de plek van zijn lijden en sterven. Jezus wist, dat Hij nu wel als Koning wordt bezongen. Maar even later juist als Koning wordt veracht en veroordeeld. Tot aan het bordje op het kruishout toe: “Jezus, de Nazarener, Koning van de Joden.”

Maar nu is alles anders. De verzoeking, het lijden en de spot is gebeurd, ja, het moest gebeuren. En nu, als opgestane Heere, nu is Hij bewezen koning te zijn. “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.” De macht zelfs over dood en graf. Hij heeft álle macht, zonder grens, zonder zwakte. Machtiger dan wie ook, dan wat ook. De almachtige koning over heel het universum! Over alle zichtbare en onzichtbare dingen.

Kijk, met deze woorden kan Jezus zijn discipelen uitzenden. “Ga dan heen, onderwijs al de volken.” Ga maar, wees gerust, Ik ben Koning. Ik heb alle macht, over landen, zeeën, waar ook ter wereld. “Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.”

“Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.” En weet u. Je bent zalig als je deze Jezus erkent in zijn macht. Als je buigt voor Hem als grote koning. Als deze Koning van hemel en aarde, ook koning is in uw en jouw eigen leven.

Zo belangrijk om deze Koning te leren kennen, door in de Bijbel te lezen. Over zijn daden, zijn wonderen, zijn woorden vol genade en liefde.

Als je Jezus Christus lief hebt met heel je hart en alles wat in je is. Als je Hem vertrouwt in zijn heerschappij over hemel en aarde én dus ook zijn leiding in uw en jouw leven. Als je Hem gehoorzaam bent, door te leven naar zijn wetten. Dan laat je zien, met vallen en opstaan, dat je bij Hem hoort. Dat je in geloof zegt: Ja, Heere, aan U is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Laat uw Koninkrijk komen.

Lezen Mat. 28:16-20